เครื่องพิมพ์ปลอกสาย / สติกเกอร์

สามารถพิมพ์ตัวเลข หรือตัวอักษรบนปลอกสายไฟ ป้ายชื่อ ปลอกหดความร้อน สติกเกอร์